06 229 933 89 info@anoukhogenboom.nl

Privacy

Privacyverklaring Anouk Hogenboom

Anouk Hogenboom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anouk Hogenboom / AnoukHogenboom / info@anoukhogenboom.nl / +31622993389

Anouk Hogenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van AnoukHogenboom. Zij is te bereiken via info@anoukhogenboom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AnoukHogenboom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– geslacht

– geboortedatum

– geboorteplaats

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AnoukHogenboom verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AnoukHogenboom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het kunnen leveren van diensten op goed niveau

– het afhandelen van jouw betaling

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– om goederen en diensten bij je (af) te leveren

– AnoukHogenboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AnoukHogenboom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AnoukHogenboom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AnoukHogenboom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens gedurende het afnemen van de dienst + 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AnoukHogenboom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AnoukHogenboom gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AnoukHogenboom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anoukhogenboom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AnoukHogenboom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AnoukHogenboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anoukhogenboom.nl

Anouk Hogenboom